Home / glossary / Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager. En appeltilladelse indebærer, at en sag, der ikke ellers ville kunne ankes eller kæres, kan indbringes for en højere retsinstans. Appeltilladelse forudsætter generelt, at sagen rejser spørgsmål af principiel karakter, eller at særlige grunde taler for tilladelse.