Hvad er “Netikette”

Uddybelse af begrebet “Netikette” (eller uskrevne regler for god skik på digitale fora)

De eneste sider der på en god og entydig måde forklarer hvad “Netikette” er er enten på engelsk (eller andre fremmedsprog) eller — såfremt de er på dansk — formuleret så hjælpeløst at brugeren ikke bliver det mindste klogere på begrebet. Af denne grund har jeg begået nedenstående sammenfatning for at sikre en tydeliggørelse af hvad “Netikette” betyder — i hvert fald inden for rammerne af dette forum.

Netikette er den korte form for “net etikette” og omfatter almindeligt anerkendte (men uskrevne) regler for passende adfærd , når du bruger e-mail og internettet. Et sæt retningslinjer om “netikette” blev formuleret af Internet Engineering Task Force i 1995, men de er ikke blevet ophøjet til nogen formel lov, og mange digitale lokalsamfund og arbejdspladser tilpasser dem til deres naturlige miljø og brugerskare. Der er dog stadig en række regler, der gælder for alle og som aldrig bør overskrides. “Netikette” som den beskrives herunder er gældende for denne side, og selvom den indeholder en række af disse generelle regler, skal den alene betragtes som en vejledning for hvordan administrator — i det omfang det er muligt at deltage i debatten — forventer at man opfører sig.

§1 — Upassende sprogbrug

Upassende sprogbrug er et brud på denne sides “netikette”, og hvis den “skyldige” ikke efter henstilling fra admin ophører med dette, vil det resultere i enten blokering fra debatten eller gennem sletning af brugerens konto, fuldstændig udelukkelse fra alle dele af forum der kræver login.

Hvad er omfattet af “upassende sprogbrug”

1.1 Brug af nedsættende tale

Dette omfatter alle udsagn der har til hensigt at skade en meddebattørs anseelse eller omdømme eller ord der alene har til hensigt at tilsvine eller nedgøre en meddebattør.

1.2 Trusler og chikane

Stk 1. Trusler

Dette omfatter naturligvis direkte trusler om vold, eller indirekte trusler der bl.a. — men ikke eksklusivt — omfatter udtalelser der af et bredt udsnit af deltagerne vil blive opfattet som truende. (Hvis dette er uklart skal for god ordens skyld understreges at “Jeg kommer og tæver dig” er en direkte trussel, mens “Jeg ved hvor du bor” eller “Jeg ved hvor dine børn går i skole” er eksempler på indirekte trusler. Det burde være oveflødigt at understrege at begge dele afstedkommer omgående udelukkelse). Det findes naturligvis langt mere subtile trusler end de eksempler der er givet ovenfor, men brug af almindelig sund fornuft og dømmekraft burde være tilstrækkeligt til at undgå at sådanne konfrontationer opstår. Alle der deltager i debatten har naturligvis et ansvar for at sikre at den ikke løber af sporet, og såfremt den er ved at udvikle sig i en ubehagelig retning, bidrage med sunde tilskyndelser om at mane til besindelse.

Stk. 2. Chikane

Chikane er mange ting og det er umuligt at opremse en fyldestgørende liste der dækker alle former for chikane der findes på nettet. Derfor skal jeg nøjes med en generaliseret definition som er gældende her på siden. På JV Info er chikane enhver form for indlæg i debatten der udelukkende har til hensigt at genere nogle af de øvrige debattører, og som ikke blot kan betragtes som tilkendegivelse af almindelig uenighed. Uenighed er ofte grundlaget for den interessante debat — og her skal det understreges at man bestemt også har ret til at være uenig med admin. Så tilkendegivelse af en stærk uenighed er ikke det samme som at udøve chikane. Her skal man dog være opmærksom på, at selvom det er rart at alle er lige høflige, så er vi forskellige og nogle tåler mere end andre. Når man begiver sig ind på et digitalt debatforum, vil man ofte opleve at bølgerne går højt. Det er ofte det interessante ved et sådant debatforum, fordi man — grundet forummets natur — ikke kan “tale i munden på andre”, så derfor vil der også af og til komme udtalelser i et meget direkte sprog. Her skal man altså være opmærksom på ikke at være alt for “tyndhudet” (nærtagende). På den anden side betyder dette ikke, at der er givet fuld frihed til at udtale sig nedsættende eller æreskrænkende om andre (jf. Pkt. 1.1).

1.3 “Råben”

At skrive hele sætninger eller indlæg med “STORE BOGSTAVER” (versaler) er i internettets terminologi det samme som at “råbe”. Det betyder ikke at det ikke er tilladt at skrive enkelte ord med store bogstaver, hvis det f.eks. er for at fremhæve et enkelt eller enkelte ord i en sætning, eller hvis det er ord der normalt kun skrives med stort, som f.eks. visse firmanavne, organisationer, forkortelser, osv. Dog indeholder forummets debatfunktioner andre måder at fremhæve ord på, som f.eks. kursiv, fed eller understreget skrift, som man fortrinsvis bør benytte hvis man ønsker at fremhæve et ord. Sammenhængen kan dog retfærdiggøre at man fremhæver et enkelt ord med versaler. (Brug dømmekraft).

1.4 Emoticons, emojis og forkortelser

Stk 1. Emoticons

Emoticons er “skriftlige emojis” (ikke at forveksle med egentlige emojis, se stk. 2). Enkelte emoticons har også opnået så bred anerkendelse at de er almindeligt accepterede i stort set alle fora på internettet i vor tid. Eksempler på disse kunne være :︎-︎)︎, ;︎-︎)︎, og :︎-︎(︎ (eksemplerne er ikke en udtømmende liste over tilladte velkendte emoticons). Vær opmærksom på at visse emoticons er udformet på en måde der har til hensigt at fornærme og støde, og disse vil falde ind under samme regler som §1, Pkt. 1.1.

Stk. 2. Emojis

I det omfang forum indeholder funktionalitet til indsættelse af emojis (ikke at forveksle med emoticons, se stk. 1) anses dette for at være indenfor almindelig netikette. Enkelte emojis er også så udbredte at det anses for acceptabelt at indsætte dem i teksten vha. copy-paste funktioner. Dette kunne f.eks. være 🙂, 😀 og 👍 (denne liste er ikke udtømmende — brug dømmekraft). Vær opmærksom på at visse emojis er udformet på en måde der har til hensigt at fornærme og støde, og disse vil falde ind under samme regler som §1, Pkt. 1.1.

Stk. 3. SMS-forkortelser

SMS-forkortelser eller SMS-sprog er undertiden brud på god netikette. Der er dog igen — på samme måde som med emoticons og emojis — ord eller forkortelser der er så udbredte at de har opnået almindelig anerkendelse i en bred kultur (som f.eks. “lol” eller “LOL”), men særlige forkortelser som kun har anerkendelse i meget små lukkede samfund hører ikke til i dette forum, da det vil betyde at mange modtagere skal gøre en betydelig indsats for at afkode forkortelserne at dechifrere indholdet af beskeden. (Brug dømmekraft). Vær opmærksom på at visse SMS-forkortelser og nogle former for SMS-sprog har til hensigt at fornærme og støde, og disse vil falde ind under samme regler som §1, Pkt. 1.1.

§2 Uanstændigt eller stødende materiale

Uanstændigt eller stødende materiale er et brud på denne sides “netikette”, og hvis den “skyldige” ikke efter henstilling fra admin ophører med dette, vil det resultere i enten blokering fra debatten eller gennem sletning af brugerens konto, fuldstændig udelukkelse fra alle dele af forum der kræver login. Men da dette er en side der bl.a. beskæftiger sig med trossamfund som af nogle betragtes som skadelige sekter eller kulter, er der generelt vide rammer for hvad der tolereres uden at det nødvendigvis vil blive opfattet som “stødende materiale”. Derfor uddybes herunder nogle enkelte grundregler for hvad der er “uanstændigt” eller “stødende”.

Hvad er uanstændigt eller stødende materiale?

2.1 Uanstændigt materiale

Uanstændigt materiale omfatter primært tekst og billeder med pornografisk indhold eller indhold der i høj grad udpensler vold. Dette er dog en sandhed der kan modificeres — i særdeleshed hvad angår materiale der udpensler vold — da det gentagne gange er påvist at litteratur fra f.eks. Vagttårnsselskabet (Jehovas Vidners forlags- og trykkerivirksomhed) indeholder endog meget voldsomme billeder af scenarier fra sektledelsens forestillingsverden når de f.eks. skal afbillede “harmagedon” og de “rædsler” denne imaginære episode vil påføre mennesker der ikke er Jehovas Vidner. Så alene af den grund kan det ikke udelukkes at billeder med endog meget voldsomme scener kan forekomme i opslag eller kommentarer på dette forum, samt på links til litteratur eller videoer f.eks. på JW.org. Derfor omfattes relevant materiale der dog stadig udpensler voldelige eller voldsomme rædselsscener ikke for at falde i denne kategori.

Uanstændigt materiale er også en meget bred definition, som jeg skal forsøge at blødgøre en smule her. Billeder af hård pornografi eller links til sider der udelukkende eller primært beskæftiger sig med formidling af hvad der (i dansk kultur) må anses for pornografisk materiale i form af billeder, video og tekster. Konteksten vil igen afgøre hvorvidt det opslåede billedmateriale har en sådan relevans at det er urimeligt at slå ned på opslaget, ligesom graden af hårdhed (igen set med danske “kulturbriller”) er af en sådan grad at man med rimelighed kan anse billedet for “pornografisk”. Eksempler på billeder der ikke vil blive frasorteret er f.eks. et billede fra en strandtur, hvor man i baggrunden kan se at enkelte kvinder er “topløse”. Billeder hvor nøgenhed forekommer som en naturlig del af konteksten, og hvor det er åbenlyst at materialet ikke har til hensigt at seksualisere det afbillede (som f.eks. det er tilfældet med anatomiske afbildninger af hele eller dele af menneskekroppen).

“Stor kunst” er sjovt nok heller aldrig pornografisk, så hvis nogen opslår en eller flere gengivelser af gammel Rembrandt eller Renoir , så er den vedtagne konvention at det ikke er pornografisk (formentlig fordi samme billede må formodes at hænge på et museum hvor børn ikke er forment adgang).

2.2 Stødende materiale

I asiatiske lande symboliserer et svastika et Hindu-tempel og er således ikke et negativt symbol.

Stødende materiale er alt andet materiale end det der er omfattet af pkt. 2.1, som stadig må antages at have en stødende virkning på en væsentlig gruppe i en befolkning, uagtet at denne gruppe udgør en minoritet (da minoriteter stadig kan være store). Igen er reglerne uhyre vanskelige at fastsætte, da spørgsmålet om hvad der er stødende vel er lige så subjektivt som “hvad der er ens yndlingsfarve”. Desuden ændrer opfattelsen af hvad der er stødende sig hele tiden i takt med at verden udvikler sig. Desuden er det afhængigt af hvad modtageren af budskabet mener der er stødende og det kan variere fra sted til sted. Et eksempel på dette var at ingen indtil midten af 1930’erne ville finde det voldsomt anstødeligt hvis nogen afbildede et svastika (senere — mindre korrekt — omtalt som “hagekors”), da dette er et flere tusind år gammelt symbol der har været benyttet (og stadig benyttes) i en lang række kulturer. Selv i vor tid benyttes symbolet ofte i asiatiske lande som symbol på templer og hellige buddhistiske steder på kort (se eksemplet til højre).

Det er f.eks. interessant at bemærke at det finske luftvåbens nationalitetsmærke fra 1918-44 også var et svastika (el. “hagekors). Det kom bestemt ikke fra nazisterne men fra den svenske Grev von Rosen der ydede en ikke ubetydelig indsats for at hjælpe finnerne i deres kamp for selvstændighed. Men fra midt i 1930’erne og i særdeleshed fra 1939 og frem, da den tyske nationalsocialistiske regering valgte at bruge et svastika som deres symbol, har dette symbol fået en stødende effekt.

Så hvis vi skal definere stødende materiale på en måde der vil være langtidsholdbar og kunne gøres til genstand for afgørelser om f.eks. blokering eller eksklusion fra siden, skal den på en gang være så veldefineret at den sikrer at der ikke konstant opstår tvister om hvorvidt noget er stødende, samtidig med at den er så bredtfavnende at der er god plads til at debattører kan udfolde sig i rammer med “højt til loftet”. Derfor vil jeg nøjes med at opremse en række generiske punkter herunder, hvorefter jeg lader det være op til den enkelte deltager at udvise dømmekraft. Stødende materiale er derfor holdningstilkendegivelser der udtrykker eller opfordrer til:

  • Racisme i form af udtalelser, tekster, billeder eller videoer eller links til sider der promoverer racisme.*
  • Sexisme i form af udtalelser, tekster, billeder eller videoer eller links til sider der promoverer racisme. Sexisme skal i denne kontekst ikke kun forstås som det begreb der fik luft under vingerne under den anden feministiske bølge hvor sexisme var noget kun kvinder kunne udsættes for, men som noget der kan rettes mod begge de kromosomale køn, men også alle andre hvis personlige kønsopfattelse ikke harmonerer med deres kromosomale køn. Det er således ikke acceptabelt at nogen udtaler sig nedsættende om personer på baggrund af hverken deres køn/kønsopfattelse eller deres seksualitet.*
  • Overtrædelse af FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder af 1948. I forumsammenhæng vil det især være opfordring til eller overtrædelse af Artikel 18 og Artikel 19 i erklæringen som lyder:
    Artikel 18: Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.
    Artikel 19: Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

*) Bemærk at denne sides debatter ofte er centraliseret omkring spredning af viden — på dansk — omkring den dommedagskult der i dag er kendt som Jehovas Vidner her i landet. Det er et kendt fænomen at flere af denne sekts publikationer har givet udtryk for både racistiske og sexistiske holdninger, og det anses derfor for en naturlig del af en dokumentation, at man i troværdighedens tjeneste henviser til disse artikler, enten ved direkte indkopiering af teksten med en entydig kildeangivelse der henviser citatets ophav, eller ved at linke til en digital gengivelse af originaludgaven. Dette er ikke at sidestille med opfordring eller endog sympatitilkendegivelse.

§3 Spam og trolling m.m.

Hvad er “Spam” og “Trolling”?

 

Oprindelig var Spam et særligt underlødigt produkt der var billigere end ren skinke fordi det var flæsk og skinke sammenblandet — på engelsk Spiced Pork and Ham, hvilket gav det naturlige akronym Spam. Siden har det fundet anvendelse i digitale kommunikations-platforme hvor ordet dækker over alt overflødig og uønsket kommunikation. Dette har flere underkategorier, som vi kort vil opremse herunder.

Trolling er oprindelig navnet på en særlig fiskemetode beregnet på effektivisering af lystfiskeri ved hjælp af en såkaldt “downrigger“, og derfor er billedet også glimrende til at beskrive hvad “trolling” er i internetsammenhæng, da idéen med trolling grundlæggende er at få nogen til at “hoppe på krogen” ved at udsende “madding” i form af provokerende kommentarer der skal få folk til at fare til tasterne og skrive ophidsede indlæg der argumenterer med de såkaldte “trolls”.

3.1 Spam

Spam er kort fortalt al uønsket information der sendes til en eller flere modtagere der ikke har bedt om den. Dette har ofte form af reklamer, men kan også være andre former for uønsket mail med politiske budskaber, opfordringer til at protestere eller blot ligegyldig information. Ofte har spam karakter af en reklame der skal forestille et godt tilbud, men som ofte ender med at blive en dyr affære for den der lader sig lokke af “tilbuddet”, fordi hensigten ofte er at lokke kontaktoplysninger, indkøbsvaner og andre informationer ud af dig. Andre former for uønsket mail der hører til i kategorien “spam” er:
Uønskede nyhedsbreve, kædebreve med opfordring til videresendelse, anmodninger om penge, breve der foregiver at være fra advokater der har opsporet dig som eneste arving til en formue, opfordring til deltagelse i lotterier eller tilbud om samarbejde der vil give dig en hurtig økonomisk gevinst. (Et af de kendteste eksempler på sidstnævnte er de såkaldte “Nigeria breve“).

Dette er en lukrativ forretning, og de oplysninger der indsamles af succesfulde spammere kan ofte sælges videre til andre tvivlsomme virksomheder der med en lang række af afprøvede kontaktinformationer på hånden kan udsende nyt spam. Det er af den grund man ofte oplever at spam griber om sig hvis man først én gang er gået i fælden.

Det er vigtigt at understrege at “spamming” er ulovligt og derfor kan anmeldes. Det er dog i praksis svært at indlede en efterforskning da internettets grænseløse natur gør at det kan være svært at finde ud af hvorfra spammeren udsender sine budskaber.

Undertiden er “spamming” et lokalt fænomen som er nemt at spore da det er et at forummets medlemmer der benytter debatforummet til at anbefale sine egne produkter eller i sin egen forretning for på den måde at misbruge et debatforum som en gratis reklamesøjle for sin egen virksomhed. Det sker som regel med en anbefaling indeholdende et link til en ekstern webshop. Denne form for “spam” er hurtigere at begrænse, da man blot skal anmelde det til admin på formularen på denne side, hvorefter en lokal spammer enten vil få en advarsel eller eller i gentagelsestilfælde eller særligt grove tilfælde blive udelukket fra forum.

Spamming skal ikke forveksles med “flooding” som beskrives i et særskilt afsnit i under pkt. 3.3 “Flooding”.

3.2 Trolling

En troll er en form for provokatør der forsøger at “hælde benzin på bålet” i et debatforum. Sommetider kan en troll få held til at få en krig i gang ved at opslå et indlæg der er indlysende kontroversielt i det forum det opslås i. Det kunne f.eks. være et stærkt religiøst budskab i en gruppe for ateister, eller det kunne være et opslag der opfordrer alle til at skynde sig ud og købe den nye Julebryg i et forum for afholdsfolk eller en selvhjælpsgruppe for tidligere alkoholikere.

Dygtige “trolls” er i stand til at formulere et indlæg så det er lige tilpas provokerende nok til at starte en helt unødvendig debat, men samtidig så sagligt i sin ordlyd at man ikke med det samme gennemskuer at der er tale om “trolling”. Den gode “netikette” når man opdager trolling er at man gør de øvrige brugere opmærksom på at man mistænker indlægget er “trolling” og at man skal undlade at blive ved med at hælde mere benzin på bålet.

3.3 Flooding

Flooding” forveksles ofte med “spamming” (se pkt. 3.1), men mens spamming ofte har karakter af reklame fra ukendte afsendere, eller sjældnere fra forumbrugere der prøver at promovere deres egen virksomhed ved at få gratis reklame på et debatforum, er flooding ikke nødvendigvis en reklame eller en opfordring. Flooding er i al sin enkelhed blot et udtryk for at en deltager i en debat oversvømmer debatten med gentagelser af egne indlæg, ofte ved blot at copy-paste sit eget indlæg mange gange og indsætte det i en debattråd, så der vil være en lang række af måske 15-20 enslydende indlæg fra samme person. Dette gøres ofte bare for at få opmærksomhed omkring sin sag, mens andre gør det for at genere en debat så meget at den går i stå fordi det er umuligt at nå at læse hvad andre skriver fordi det drukner i denne “oversvømmelse” med enslydende indlæg, ofte blot indeholdende ligegyldig eller uvedkommende tekst, og sommetider blot lange tekster bestående af hundredevis af gentagelser af ét enkelt ord eller en sætning. Nogle tager avancerede metoder i brug ved “flooding” og benytter særlige programmer der kan sende tusindvis af indlæg til en debat pr. automatik. Enkeltpersoner kan også blive ofre for “flooding” f.eks. i et internt beskedsystem (som fx. på Facebook) eller på e-mail.

Det siger sig selv at “flooding” er grundlag for blokering fra siden.  1 


1. Det skal understreges at “flooding” sommetider kan ske utilsigtet, hvis en person f.eks. sidder på en computer som har en langsom internetforbindelse, eller siden af en eller anden grund ikke opdateres efter indlægget er skrevet, hvorfor brugeren forsøger igen og igen med at opslå indlægget fordi det fra brugerens side ser ud som om indlægget ikke bliver registreret på forum, mens det for alle andre ser ud som om brugeren bare sender samme indlæg igen og igen. Hvis der indløber en anmeldelse om “flooding” vil jeg kontakte den anklagede og bede om en uddybende forklaring på problemet. I særlig grad hvis der er tale om en regelmæssig bruger på debatten der normalt har et godt omdømme og sædvanligvis opfører sig pænt i debatten.