Gamle blodkort kan koste dig livet

– det samme kan gammel indoktrinering

Inden for de seneste par år har to alvorlige sager der har direkte relation til Jehovas Vidners ekstreme syn på brug af livreddende blodtransfusion præget mediebilledet. Det var derfor på sin plads at lave en video der stiller skarpt på disse tragedier, og på sigt forhåbentlig bidrage med oplysning der kan hindre disse tragedier i at opstå.

OBS! Indeholder materiale der ikke er egnet for mindreårige!

Denne video bør ikke ses af børn alene, da filmen indeholder en række scener og oplysninger der kan forurolige børn, ligesom der forekommer en række dramatiseringer af virkelige hændelser der kan virke voldsomme på mindreårige. Filmen indeholder stadig vigtig information – også til modne mindreårige – men det anbefales at denne film ses i selskab med en voksen som den mindreårige er tryg ved.

Der har været mange andre sager hvor Vagttårns-sektens syn på blodtransfusion har været til skade for sektens medlemmer, men nok så væsentligt er det at dette særegne syn på blodtransfusion som noget der skulle forbydes i Bibelen, har været årsag til utallige – ja tusindvis af – dødsfald. Statistisk kan man beregne sig til, at hvis Jehovas Vidner lever en anelse sundere end andre mennesker (de ryger ikke, bruger ikke stoffer, og de fleste drikker mådeholdent), så vil man stadig ved en ekstrapolering af de generelle tal om blodtransfusioner der redder liv kunne regne sig frem til at sektens rabiate syn på blodtransfusion koster ca. 1000 sektmedlemmer livet hvert år. I denne video opremses en række praktiske forslag til hvordan du som tidligere medlem af trossamfundet (eller evt. nuværende medlem med tvivl om sektens lære om blodtransfusion) kan undgå at havne i de situationer der vises i filmen.

To alvorlige sager

To sager har i særlig grad fået mediernes opmærksomhed i de senere år. De to sager opridses kun kort herunder da de gennemgås mere intensivt i filmen der ledsager denne artikel. Gå til bunden af artiklen for at se filmen. Eller klik herunder for at gå direkte ned til filmen.

Gå til filmen

Bevidstløst Jehovas Vidne behandlet med blod

Denne sag tog sin begyndelse da et Jehovas Vidne blev indlagt med svære kvæstelser efter en alvorlig ulykke. Patienten var ved bevidsthed da han blev indlagt og fra ca. 10 år gamle journalnotater kunne man bl.a. se at patienten ved en tidligere – urelateret – lejlighed havde været indlagt mhp. et rutineindgreb, i hvilken forbindelse det var ført til journals, at patienten var Jehovas Vidne og af denne grund ikke ønskede at modtage blodtransfusion i forbindelse med indgrebet.

I den indledende fase af patientens indlæggelse vælger man at følge denne 10 år gamle retningslinje, fordi patienten ikke er faretruende anæmisk, så det er ikke et problem for det behandlende team af læger at efterleve denne rettesnor som de kunne finde i tidligere journalnotater. Men så indtræffer den ulykkelige situation at patienten mister bevidstheden og i samme forbindelse forværres dennes tilstand markant og en blodtransfusion bliver pludselig afgørende for patientens overlevelse, og da man kun har forholdt sig til relativt gamle journaloplysninger i forsøget på at imødekomme hvad man antog var patientens fortsatte ønske, har man nu hvor patienten har mistet bevidstheden ikke længere mulighed for at bede patienten bekræfte på stedet om han aktuelt har samme holdning til blodtransfusion som han havde udtrykt ved tidligere lejligheder – dels gennem optagelse af journalnotat og ved et såkaldt forhåndsdirektiv der ikke var udfyldt inden for de seneste måneder.

Lægernes dilemma

Lægerne står nu med et dilemma. Skal man fortsat efterleve de 10 år gamle journalnotater og lade patienten forbløde til han dør af blodmangel, eller vejer lægeløftet tungere nu hvor man ikke har mulighed for at etablere en kontakt med patienten hvor patienten får mulighed for at forny sin tidligere tilkendegivelse af sin vægring ved at modtage behandling med blod eller blodkomponenter.

Den ansvarlige læge konkluderer at lægeløftet vejer tungest, og vælger derfor at følge sit edsvorne løfte om at gøre alt hvad der står i lægens magt for, uden diskrimination, at hjælpe alle patienter efter allerbedste evne gennem brug af sine kundskaber, sådan som det udtrykkes i lægeløftet. I denne forbindelse omfatter dette efter lægens vurdering at man afhjælper patientens akutte blodmangel ved transfusion med allogent blod.

Familien klager

Patienten genvinder aldrig bevidstheden og dør få uger senere, og det bliver derfor aldrig muligt at få en endegyldig tilkendegivelse fra patienten selv vedr. behandlingen med blodtransfusion. Familien indbringer, i umiddelbar forlængelse heraf, en klage til Styrelsen for Patientklager, da de mener man har handlet mod patientens udtrykkelige ønske, sådan som man bl.a. kunne læse det i de tidligere journalnotater, men Styrelsen frikender både Odense Universitetshospital og den behandlende læge, da de ikke finder grund til klage over deres håndtering af den udfordring de stod overfor. Denne afgørelse er den efterladte familie dog ikke indstillet på at acceptere. Man kan imidlertid ikke selv anlægge en klagesag mod hospital eller læge udenom Styrelsen for Patientklager, så familien indklager Styrelsen for Østre Landsret.

Østre Landsret giver familien medhold, og konkkluderer at man i forbindelse med afdødes behandling har overskredet dennes rettigheder som de udtrykkes i Menneskerettighedserklæringen om retten til selvbestemmelse. Dog handler sagen om Styrelsens håndtering, så selvom familien får medhold i deres klage over Styrelsens konklusion på sagen, får dette ingen konsekvenser for hverken den behandlende læge eller Odense Universitetshospital.

Styrelsen anker til Højesteret

Styrelsen for Patientklager er imidlertid ikke tilfredse med Landsrettens afgørelse og da sagen fra starten er ført direkte fra Landsretten (udenom byretten) har Styrelsen mulighed for at appellere kendelsen direkte til Højesteret, uden først at skulle ansøge procesbevillingsnævnet.

Højesteret omstøder kendelsen fra Østre Landsret, og erklærer at Styrelsens afgørelse var korrekt, og at der i den konkrete sag var hjemmel i sundhedsloven for at give blodtransfusion, ligesom retten også lægger vægt på at blodtransfusion i det konkrete tilfælde måtte anses for afgørende for at sikre patienten mulighed for overlevelse. (Se mere om dette i filmen).

Højesteret slår dog i sin retsbelæring fast, at dette ikke ændrer ved at forhåndsdirektiver – og dermed også dem som Jehovas Vidner bærer vedr. afvisning af behandling med blod – skal respekteres. Hvis en patient der indlægges med henblik på et planlagt operativt indgreb, eller ved indlæggelsen er ved fuld bevidsthed og underskriver et forhåndsdirektiv som tilføjes journalen, så må dette ikke fraviges uanset hvilke konsekvenser dette måtte få for patienten. Så Højesteret understreger at afgørelsen ikke danner præcedens for tilsidesættelse af forhåndsdirektiver i almindelighed, men kun i særlige og sjældne situationer som den der udspillede sig på Odense Universitetshospital.

Et glemt blodkort betød døden

En anden sag der fik medierne til tasterne og skærmene, var da en bevidstløs person bringes akut på hospitalet efter en ulykke. Patienten havde tidligere været Jehovas Vidne, men havde trukket sig fra religionen. Patienten havde dog ikke været påpasselig med at sikre sig at alle blodkort han tidligere havde haft i sine lommer, pung, bil el. lign. var blevet destrueret, og da hospitalet finder et af den bevidstløse mands gamle blodkort hvori han tilkendegiver det ønske han havde da han stadig var Jehovas Vidne, fandt hospitalet at det rette var at respektere det forhåndsdirektiv som patienten bar på sin person, hvilket tragisk nok resulterede i at patienten døde, til trods for at denne slet ikke længere troede på Jehovas Vidners lære – ej heller den om forbudet mod brug af blod til livreddende blodtransfusion.

Det var i særlig grad denne sag der startede projektet med filmen der kan ses herunder. Siden fik projektet sit eget liv, og det viste sig at der var andre væsentlige forholdsregler som tidligere Jehovas Vidner skal tage for at sikre at de ikke havner i samme tragiske situation. Disse forholdsregler er både af praktiske, mentale og psykologiske karakterer. Dette dækkes alt sammen i dokumentaren herunder som jeg kun kan anbefale at man ser – i særdeleshed hvis du er et tidligere Jehovas Vidne og det ikke er mange år siden du har forladt sekten.

Men filmen henvender sig også til Jehovas Vidner der har kigget ind på siden, og den er udformet så den ikke udfordrer din personlige tro, men alene de praktiske foranstaltninger du skal tage, såfremt du begynder at genoverveje din stillingtagen til hvorvidt du tror at bibelens udtalelser om blod til ofringer og menneskelig ernæring også gælder livreddende blodtransfusioner. Filmen går bevidst udenom et angreb på selve din trosmæssige overbevisning og behandler derimod rigtigheden af nogle af de ting som Vagttårnsselskabet har lært alle der har været en del af Jehovas Vidner. Det gælder også undertegnede og formentlig 99% af dem der på et tidspunkt har læst denne artikel eller set nedenstående dokumentar fra JVinfo•NU.


FILM: Gamle Blodkort kan koste dig livet

OBS! SE VIGTIGE NOTER TIL DENNE VIDEO NEDENFOR AFSPILLEREN
Gamle Blodkort kan koste dig livet
– og det samme kan gammel indoktrinering

Anbefaling: Indeholder skræmmende materiale der ikke er egnet for børn under 12 år. Filmen indeholder scener der kan virke frastødende på nogle, og indeholder dramatiseringer af virkelige begivenheder som enkelte kan reagere stærkt på.

Vigtigt: Se herunder hvordan du finder de mange research-elementer der refereres i filmen

Research

I videoen omtales flere ting der kan findes på denne side og der gives også instrukser i hvordan du finder frem til disse ekstra dokumenter, videoer og anden research, som fx:
  • Dokument med “alternativt blodkort med “JA TAK til blod!” lige til at udskrive
  • Eksempel på brev du kan sende til egen læge, hvis du vil bruge den ordlyd jeg selv brugte.
  • Eksempel på brev du kan sende til en evt. hospitalsafdeling du har været indlagt på eller som du er tilknyttet, hvis du vil bruge den ordlyd jeg selv brugte
  • Den fulde video fra de engelske sundhedsmyndigheder om blodtransfusion (oversat til dansk)
  • Den fulde vide fra de canadiske sundhedsmyndigheder om blodtransfusion (m. danske undertekster)
  • Video der viser hvordan man misbruger dr. Jeannie Callum i Watchtower Broadcast
  • Alternativt blodkort lige til at udskrive og udfylde så det kan ligge i din pung
  • osv.
Du kan gå direkte til den komplette liste med links til al research til denne artikel og video ved at klikke på nedenstående link:
Gå til research

OBS! — Angående brug af udtrykket Vagttårnet
Vær opmærksom på at nogle undertiden forsøger at afvise validiteten af udsagn i de videoer eller tekster der findes her på siden eller i de linkede YouTube videoer, ved at hævde at der ikke er noget selskab der hedder “Vagttårnet”, men kun et der hedder “Vagttårnets Bibel og Traktatselskab”, og at “Vagttårnet” blot er en publikation fra dette selskab.
For på forhånd at imødegå sådanne desperate forsøg på at underminere validiteten af sidens indhold på et så tyndt grundlag, skal det understreges, at det både blandt nuværende og tidligere Jehovas Vidner er helt almindeligt at man på engelsk bruger udtrykket “Watchtower” som en forkortelse for “Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, og i Danmark er det også helt almindeligt at man bruger udtrykket “Vagttårnet” som forkortelse for den danske forlags- og trykkerivirksomhed “Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab”.
Jehovas Vidner bruger i det hele taget mange forskellige forkortelser for dette selskab. Det er også ofte underforstået at man henviser til ovennævnte selskab når man i JV-kredse blot siger “Vagttårnsselskabet” eller endda bare “Selskabet” (på engelsk “the Society”). Det vil tydeligt fremgå af sammenhængen hvornår udtrykket “Vagttårnet” (“Watchtower”) i denne video/artikel dækker over det religiøse månedsmagasin eller den trykkeri- og forlagsvirksomhed der udgiver bladet Vagttårnet (hvis korrekte danske titel i øvrigt er: Vagttårnet — Forkynder af Jehovas Rige).Skriv et svar